“Üreticinin sulama suyu elektrik giderinin yarısını devlet karşılasın”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin girdi maliyetlerinde büyük yer tutan sulama suyu elektrik girdilerinin yarısının devlet tarafından karşılanması amacıyla Kanun Teklifi  verdi.

Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının arttığını, bu nedenle de tarım arazilerinin yeterince sulanamadığı için bu durumun verim düşüklüğünü neden olduğunu belirtti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5488 sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi hazırladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifinde tarımsal üretimde ürün verimliliğinin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, üreticinin verim miktarını artıracak girdi fiyatlarının da sürekli yükselme eğiliminde olduğunu vurguladı.

MALİYET ARTTI, SULANAN ALAN AZALDI 

Bu durumun tarımsal üretimin üzerindeki baskıları da artırdığına işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “Özellikle iklim değişikliği nedeniyle yaşanılan kuraklık sulama ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Ülkemizin birçok bölgesinde yapılan tarımsal sulamaların elektrik enerjisiyle yeraltından çıkarıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu durum yüksek elektrik enerji girdisi olarak çiftçiye geri dönmektedir. Bu da ürün maliyetini yükselterek direkt olarak tüketiciye yansımaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin fiyatının artmasıyla beraber tarım alanlarının daha az sulandığını, bu durumun da verim düşüklüğüne yol açtığını kaydetti.

İKTİDARIN TARIM POLİTİKALARI ÇÖZÜM ODAKLI DEĞİL

Tarımsal üretimde kullanılan elektrik faturalarında yaşanan artış sonucunda çok sayıda çiftçinin elektrik borcunu ödeyemez hale geldiğine değinen CHP Milletvekili Gürer, “İktidarın ise bu konuya çözüm üretme metodu, ‘Tarımsal Üretimde Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’da değişiklik yapılarak tarımsal sulama elektrik faturalarını ödeyemeyen çiftçi ve birliklere 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kullanma olanağı getirmek şeklinde oldu. Çiftçinin borçlanmasının yani sorunun ana kaynağı olan elektrik enerji maliyetlerine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmedi. Çiftçinin borcunu ödemesinin yolu açıldı ancak ileriye dönük borçlanmaya neden olan elektrik enerji girdi maliyetlerine yönelik bir destek uygulanmadı. İktidarın tarım politikalarının çözüm odaklı olmayışı ve yaşanan problemlerin kısa vadede çözümüne yönelik etkisiz uygulamalara gidilmesi bu durumun bir sorunsala dönüşmesine neden olmuştur” ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 50 ORANINDA DEVLET DESTEĞİ VERİLMELİ 

CHP’li vekil  Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulama için üreticilere yüzde 50 oranında devlet desteği verilmesinin özellikle tarımın öneminin her geçen gün arttığı düşünüldüğünde üretimin devamlılığı açısından son derece önemli olduğuna işaret etti.

GÜRER’İN 5488 SAYILI TARIM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/04/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun l9’uncu maddesine (g) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“h) Tarımsal Sulama Destekleri: Tarımsal sulama amacıyla kullanılan motopompların sarf ettiği ve bu motopompların aydınlatmasında harcanan elektrik enerjisine % 50 oranında devlet desteği verilir. İlgili resmi kuruluşlardan alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izin belgesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri-birlikleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesislerinin elektrik faturalarının %50’si Hazine tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten karşılanır. Tarımsal sulama desteklerinden yararlanan abonenin ödediği faturanın %50’sine karşılık gelen tutarı, ödeme yapıldığına dair belgenin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslimini izleyen 15 gün içinde ilgilinin banka hesabına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırılır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KUYULAR İÇİNDE KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin” Kanun Teklifini  Meclis Başkanlığına  vermişti. Gürer, kuyu sularının önemli bölümü ruhsatsız olduğu için yağmurlama ve damlama gibi modern sulamalarda bankaların kuyu ruhsatı olmadan kredi vermediğini, bu nedenle kuyu ruhsatları için  düzenleme gerektiğini ifade etmişti. Gürer’in verdiği  Kanun Teklifi şu maddeleri içeriyordu:

“MADDE 1- 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanuna da geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce zirai amaçlı yeraltı suyu kuyusu açmış olup kullanma belgesi almamış olan çiftçilere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde kullanma belgesi verilir.

MADDE 2- 167 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.”

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yayımı tarihini izleyen 20 yıl boyunca zirai amaçlı olmak kaydıyla Konya Kapalı Havzasında açılacak su kuyuları için bu Kanunda düzenlenen şartlar aranmaz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.